Digital eksport 2017-04-24T21:23:36+00:00

Vi skal skabe bedre muligheder for internationale digitale væksteventyr

Digitalisering går hånd i hånd med internationalisering. Vi skal forbedre danske virksomheders muligheder for at høste gevinsterne på tværs af grænser.

Det digitale sprog er internationalt, og nul- og ettaller er fremtidens verdenssprog. Derfor er digitale løsninger både nøglen til at skabe eksport og samtidig en eksportvare i sig selv. Det kan komme Danmark til gode, hvis vi skaber rette vilkår for det.

Danske virksomheder har gode forudsætninger for at sælge til udenlandske virksomheder og forbrugere, og mange virksomheder er allerede lykkedes med at udnytte de digitale muligheder til nye samhandelseventyr. Men vi skal sørge for, at endnu flere griber mulighederne.

Digitaliseringen og internationalisering betyder også øget konkurrence, som stiller krav til virksomhederne om konstant udvikling og effektiv styring af omkostningerne. Derfor skal vi sikre gode erhvervsmæssige rammevilkår, der fremmer forretning og udvikling.

Vi bør føre en aktiv og ambitiøs eksportfremmepolitik for e-handel og digitale løsninger, og i EU bør vi arbejde for et effektivt indre marked med lige vilkår og muligheder på tværs af grænserne – også når det gælder digitale ydelser og data.

Dansk Erhverv foreslår:

 • Der skal etableres en 3-årig eksportindsats for digitale produkter og ydelser. Indsatsen skal forankres i innovationscentrene, og midlerne findes i form af en omprioritering inden for rammerne af det nuværende eksportsystem.
 • Der skal etableres et samarbejde mellem leverandører og eksportfremmesystemet om eksport af digitale løsninger i den offentlige sektor.
 • Der skal arbejdes mere målrettet for fri internationalisering af data både i Danmark og i EU, særligt i forbindelse med indgåelse af frihandelsaftaler.

Dansk Erhverv foreslår:

 • Europa-Kommissionen skal stadfæste den frie bevægelighed for data i EU i en forordning i forventning om støtte fra Rådet og Parlamentet.
 • Danmark skal i EU’s ministerråd arbejde for, at bøderne og anvendelsesområdet af ePrivacy-forordningen gøres proportionale.
 • Danmark skal i EU’s ministerråd arbejde for lige vilkår mellem teleselskaber og andre telefonilignende tjenester Det giver ulige konkurrence, når eksempelvis krav til logning alene rammer teleselskaber og ikke andre virksomheder, der udbyder tilsvarende ”messenger-tjenester”.
 • Der skal etableres et europæisk digitaliseringsråd.

Dansk Erhverv foreslår:

 • Der skal iværksættes et arbejde, der systematisk belyser e-handelseksporten fra Danmark. Arbejdet kan forankres i Erhvervsstyrelsen. Der skal på baggrund af analysen iværksættes initiativer målrettet e-handelsområdet på et oplyst og mere solidt grundlag.
 • De danske myndigheders håndhævelse af danske momsregler skal styrkes, så udenlandske netbutikker betaler korrekt moms i Danmark. SKAT skal udnytte lovhjemlen til at anvende betalingskortoplysninger til momskontrol af udenlandske netbutikker.
 • Den danske stat skal på EU-niveau arbejde for mere lige konkurrencevilkår ved ensartet og effektiv håndhævelse af EU-reglerne.
 • Evalueringen af forbrugerrettighedsdirektivet skal medføre en præcisering af, at forbrugerne ikke har ret til at returnere brugte varer, men alene kan returnere varer, som – i lighed med tidligere – afleveres i væsentlig samme stand og mængde, og som derfor kan sælges igen.
 • Der skal etableres en fælleseuropæisk database med oversigter over EU-landenes forskellige regler med relevans for e-handelen, herunder forbrugerregler, produktkrav, momsregler m.m.
 • Reglerne for rerouting skal ikke blive mere administrativt besværlige end allerhøjst nødvendigt, og Europa-Kommissionen skal pålægges et omfattende oplysningsansvar.