Eksisterende muligheder 2017-04-24T21:23:08+00:00

Vi skal udnytte de digitale muligheder, der allerede findes

Vi kan udnytte de eksisterende digitale muligheder bedre, end vi gør i dag. Det kræver, at lovgivningen ikke spænder ben.

Mange mennesker forbinder digitalisering med noget nyt og uprøvet. Men teknologien rummer allerede i dag et stort uforløst potentiale for at udnytte de digitale muligheder.

På trods af, at Danmark er blandt de lande i Europa, der er længst fremme med digitalisering, kan de danske virksomheder – og særligt virksomheder inden for service og handel – stadig blive langt bedre til at udnytte de digitale og teknologiske muligheder.

Ofte ligger de store og nemme gevinster for både virksomheder og forbrugere lige dér, hvor dagligdagen med simple virkemidler kan gøres enklere eller smartere. Og morgendagens digitale vindere bliver de virksomheder, som formår at udnytte de digitale og teknologiske muligheder til at drive en mere effektiv og datadrevet forretning.

Desværre kan de regler, som virksomhederne er underlagt, eller de procedurer og administrationsgange, som virksomheden møder i kontakten med myndighederne, spænde ben for mulighederne. Det skal vi lave om på.

Dansk Erhverv foreslår:

 • De danske forbrugere skal have mulighed for at vælge, om de vil lægge loyalitetsprogrammet og betalingstjeneste sammen på deres kort, app eller lignende uden samtidig at skulle tage stilling til at fravælge anvendelse af loyalitetsprogrammet i hver enkelt betalingssituation. Dette kræver en ændring af § 124, stk. 3 i forslag til lov om betalinger.
 • Der skal generelt åbnes for muligheden for, at virksomheder af alle størrelser kan lade medarbejdere knytte deres private NemID-adgang til virksomhedens NemID-konto, så betroede medarbejdere let og sikkert kan kommunikere med myndigheder, virksomheder, banker mv. på vegne af virksomheden.
 • Persondataloven og lov om tv- overvågning skal åbne for muligheden for at dele billeder af gerningsmænd. Delingen kan foregå i et lukket system, som virksomhederne tilgår f.eks. igennem Virk.dk. Justitsministeriet skal afdække, hvordan et sikkert system til deling af billedmateriale kan opbygges, så det lever op til strafferetsplejens princip om, at enhver berettiget tvivl skal komme den tiltalte til gode.
 • Justitsministeriet skal udvikle et intelligent system til anmeldelse af butikstyverier, som kan varetages via Politi.dk eller Virk.dk. På denne anmeldelsesportal skal virksomheden kunne logge ind, gemme stamdata, se anmeldelseshistorik og følge sagsbehandlingen. Fra portalen skal det være muligt at videresende anmeldelsen digitalt fra til f.eks. politi, kunde, forsikringsselskab og butik.
 • Der skal etableres et mere brugervenligt digitalt søgeværktøj for virksomheder til at tarifere deres importvarer. Det kan med fordel gennemføres som led i SKATs modernisering af import/eksportsystemerne, som følger af implementeringen af EU’s nye toldkodeks.
 • Der skal etableres søgefunktioner, der skaber nem adgang til relevante afgørelser og udtalelser i hele den offentlige myndighedsbetjening.

Dansk Erhverv foreslår:

 • Erhvervsministeriet skal – i samarbejde med hovedinteressenterne Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og SKAT – tage initiativ til en afdækning og analyse af potentialet og business casen i at digitalisere indberetninger fuldstændigt. Der bør tages udgangspunkt i en digitalisering af de indberetninger med størst volumen, og der bør laves delprojekter med digitalisering af årsregnskab/årsrapport, selskabsselvangivelsen, moms- og afgiftsindberetninger samt indberetninger til Danmarks Statistik.
 • Miljø- og Fødevareministeriet samt SKAT skal samarbejde om at udvikle en digital løsning med fuld integration til EU’s TRACES-database (”Trade Control and Expert System”), som er EU’s elektroniske system for grænsekontrol og certificering af handelsvarer. Systemet skal automatisk sende relevant data til fødevaremyndighederne samt SKAT.
 • Der skal udvikles en digital kanal til SKAT (et åbent API), så udbydere af småjobs via apps automatisk kan indberette skattepligtig indkomst til SKAT.

Dansk Erhverv foreslår:

 • Arbejdsmarkedets parter skal drøfte arbejdsmiljøreglerne, hvis konkrete tekniske krav er affødt af en teknologisk forældet virkelighed. Arbejdstilsynet kan på den baggrund enten ændre den nuværende regulering eller nedsætte et regeludvalg.
 • Der skal i EU-regi arbejdes på, at de europæiske direktiver, som f.eks. skærmdirektivet, ændres og gøres mere tidssvarende, så de tillader en større teknologisk fleksibilitet.
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø får tilført midler til at fokusere på og lave projekter om, hvordan den digitale udvikling kan afhjælpe virksomhederne med arbejdsmiljøudfordringer, herunder eksempelvis vurdering af løftearbejde.

Dansk Erhverv foreslår:

 • Erhvervsministeriet skal understøtte iværksætteri i den cirkulære økonomi og herigennem ”ressource match making” på de digitale platforme. Det kræver, at der afsættes støttemidler til konkrete projekter, der kan fremme dette, f.eks. igennem midler til udvikling af flere digitale platforme samt informationskampagner til både købere og sælgere af genanvendelige ressourcer.
 • Der skal udvikles et helt nyt affaldsregister, der fokuserer på brugervenlighed i registreringen og indeholder en simpel søgefunktion, hvor affaldsproducenter kan søge på by-nummer samt den affaldstype/fraktion, de skal have afsat og finde en klar beskrivelse af den relevante genanvendelsesvirksomhed.
 • Antallet af affaldstyper skal reduceres og forenkles.
 • Det skal være muligt at sammenkøre indberetningen i affaldsdatasystemet og indberetningen til DPA-system for elektronikaffald via én samlet indgang.
 • Der skal etableres et nyt digitalt system til Miljøordningen for Biler, hvor alle skrotningsattester registres digitalt hos Dansk Producentsansvar (DPA) og sammenkøres med registrering af biler, som eksporteres. Dette system skal sikre automatisk indberetning til SKAT via det relevante udførelsesdokument. Systemet skal ligeledes fungere automatisk, så SKAT kan sende relevante oplysninger videre til DPA.
 • Miljø- og Fødevareministeriet skal arbejde for en fuld digitaliserings af godkendelser og notifikationer for grænseoverskridende affaldstransporter, og at der i den forbindelse samarbejdes med relevante europæiske myndigheder om et system, som sikrer gensidig anerkendelse i hele det indre marked.