Infrastruktur 2017-04-24T21:23:23+00:00

Vi skal bygge digitale motorveje til fremtiden

Et digitalt samfund kræver en stærk digital infrastruktur. Vi skal bygge fundamentet for fremtidens digitale Danmark.

En stærk og veludbygget infrastruktur er en afgørende forudsætning for et velfungerende samfund. Og i en tid, hvor både virksomheder, myndigheder og borgere er afhængige af lynhurtigt internet og ny teknologi, skal vi prioritere den digitale infrastruktur højt.

I modsætning til den fysiske infrastruktur som veje, broer og togskinner bliver den digitale infrastruktur primært bygget af private virksomheder. Hvert år investerer private virksomheder ca. seks mia. kr. alene i udbygning af teleinfrastrukturen i Danmark.

Det skal vi sørge for, at de bliver ved med. Og vi bør udrydde barriererne for yderligere investeringer, ikke mindst for udrulningen af det lynhurtige mobile 5G-net. Stærke bredbåndsforbindeler er en forudsætning for, at Danmark får succes som digital nation.

Lige så vigtig er den it-infrastruktur, der giver os digitale identiteter som borgere, forbrugere og bankkunder. NemID er et godt eksempel. I kulissen står blockchain-teknologien med en ny måde at verificere digitale identiteter på, der revolutionere forretningsgange og spare dyre mellemled væk. Også droneteknologien, der vil give behov for nye former for digitale identiteter eller ”nummerplader” og trafikregler, står på spring.

Vi skal sikre, at danske virksomheder har de bedst mulige betingelser for at udvikle og implementere de nye løsninger.

Dansk Erhverv foreslår:

 • Kommunerne skal i højere grad facilitere udbygningen af den digitale infrastruktur ved at fokusere på sagsbehandlingstider, priser for leje af jord til installationer, regler for sendemaster m.v. Al udleje af offentlige arealer eller bygninger til infrastrukturformål må alene ske til omkostningsbaseret priser.
 • Midlerne fra de offentlige frekvensauktioner skal anvendes til støtte til passiv bredbåndsinfrastruktur, f.eks. opstilling af master, gravearbejde, anlæggelse af tomrør og lignende, hvor der ikke er grundlag for udrulning af teleinfrastruktur på erhvervsøkonomisk grundlag i henhold til EU’s statsstøtteregler.
 • Midlerne fra de offentlige frekvensauktioner skal anvendes som kompensation for omkostninger til at løse samfundsopgaver, ikke mindst i forbindelse med logningsloven, der vil medføre betydelige omkostninger til administration og udstyr for teleselskaberne. Øvrige samfundsopgaver er selskabernes oplysningspligt om nedgravet infrastruktur (LER-loven) samt forpligtelserne, der følger af EU’s tilgængelighedsdirektiv og evt. lov om blokering af hjemmesider.
 • Midlerne fra de offentlige frekvensauktioner skal anvendes til finansiering af en offentlig mærkningsordning for mobiltelefoner, der hjælper forbrugerne med at vælge mobiltelefoner med den bedste modtagelse af signaler.
 • Myndighederne gør brug af EU’s bestemmelser om åbning af telenetværk på regionalt plan. Energiselskabernes incitament til at investere i fibernet skal fremover stimuleres via afregningsprisen, ikke ved opbygning af en lukket fiberinfrastruktur.
 • Logning skal begrænses til det absolut nødvendige og med proportionalitet for øje, så effekten står mål med de byrder, der indføres. Logningsreglerne bør indeholde et princip om at virksomheder, der lider tab, vil blive kompenseret for at udføre og investere i udstyr til pålagte logningsopgaver.

Dansk Erhverv foreslår:

 • Kommuner og offentlige myndigheder skal indføre en Smart City-vurdering i fremtidige anlægsprojekter m.m. Er løsningerne Smart City-parate, og skal private aktører tilbydes at installere sensorer og infrastruktur m.m. i byggefasen? Giver adgang til data mulighed for at udvikle nye styringsredskaber?
 • Der skal udarbejdes en oversigt og evaluering af eksisterende Smart City-projekter
 • Der skal gennemføre en informationskampagne til kommunerne om potentialet i Smart City-projekter.
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet og Erhvervsministeriet skal nedsætte en følgegruppe med henblik på monitorering af behov for tilpasning af lovgivning til Smart Cities.
 • Det skal undersøges, hvordan man i samarbejde med den lokale detailhandel kan udvikle og udnytte indsigter fra kundedata, bevægelsesmønstre m.v. til at optimere detailhandlen i bymidten.
 • Der skal afsættes midler til udvikling af IT-redskaber i infrastrukturen, der vil forøge produktiviteten af konkret infrastruktur og forbedre sikkerhedsniveauet.
 • Der skal afsættes midler til implementering af ITS-løsninger i alle nye infrastrukturprojekter.
 • Der skal afsættes midler til udarbejdelse af globale systemer til udveksling af data, således at brugerne ikke er afhængig af ny hardware, hver gang der kommer ny software.
 • Bevillingen til de elektroniske færdselstavler skal reetableres – og gerne udvides.

Dansk Erhverv foreslår:

 • Det nuværende forsøg med selvkørende biler skal udvides til også at omfatte andre mobile teknologier så også autonome biler, skibe, flyvende og kørende droner, fly m.m. omfattes.
 • Det nuværende forslag om forsøgsområder for selvkørende biler skal genovervejes og forsimples. Det eksisterende forslag indeholder krav om detaljerede planer om vejforhold, vejrforhold, registrering af data, godkendelse fra en assessor osv. Derudover kan der stilles yderligere krav både generelt i administrative forskrifter og specielt i forhold til det enkelte forsøg.
 • Omkostningerne ved etablering af et forsøgsområde skal reduceres. Samtidig vil krav til sikkerhedsstillelse, forsikring m.v. betyde, at mange mindre projekter ikke vil kunne lade sig gøre, fordi de kreative iværksættere bag ikke kan overskue hverken de økonomiske eller administrative krav.
 • Der skal oprettes testområder i byer og på landet, hvor flere virksomheder, f.eks. inden for redningssektoren og byggeindustrien kan teste brugen af droner.
 • Der skal gennemføres informationskampagner i disse testområder rettet mod borgere og øvrige virksomheder for at foregribe eventuelle bekymringer om privatlivets fred.
 • Der skal udarbejdes regler om brug af droner, herunder krav om sikring af privatlivets fred.
 • Udviklingen af ”elektroniske nummerplader” og sikker teknologi skal prioriteres og intensiveres.