Uddannelse 2017-04-24T21:23:54+00:00

Vi skal uddannes til fremtidens digitale Danmark

Skal Danmark være en digital vindernation, skal vi mere end blot at skabe dygtige brugere af fremtidens løsninger. Vi skal lære nye generationer at være problemløsende, skabende og innovative med teknologi.

Den teknologiske udvikling løber stærkt, og vi skal sikre, at vores uddannelsessystem er orienteret mod fremtidens arbejdsmarked. Hvis vi vil høste alle frugter af digitaliseringen, skal vi digitalisere hele vejen fra folkeskolen til voksen- og efteruddannelsessystemet.

Det gælder lige fra folkeskolen, hvor der bør oprettes et særskilt kreativt it-fag, som alle grundskoleelever skal igennem, til universiteterne, hvor vi bør sætte politiske mål om at uddannes flere med digitale og naturvidenskabelige kompetencer.

Samtidig skal digitale redskaber og læremidler have en større plads i erhvervsuddannelserne og i voksen- og efteruddannelsessystemet. Her kan en større brug af e-læring og virtual reality være med til at sikre, at danskerne får mulighed for at uddanne og opkvalificere sig på en sammenhængende og fleksibel måde i takt med erhvervslivets behov.

Dansk Erhverv mener, at begrebet ”omprioriteringsmidler” bør tolkes håndfast i den forstand, at midlerne fra uddannelsessektoren i vid udstrækning omprioriteres til målrettede investeringer, der ruster vores uddannelser til fremtidens digitale samfund.

Dansk Erhverv foreslår:

 • Der skal udvikles et kreativt it-fag til folkeskolen, der bliver en del af den obligatoriske og valgfri fagrække – ud over arbejdet med at integrere it i de eksisterende fag.
 • Der skal udvikles et linjefag på læreruddannelsen i kreativ it med fokus på, hvordan it kan fungere som selvstændigt fag på de forskellige klassetrin.
 • Der skal prioriteres ressourcer til en målrettet efteruddannelsesindsats af lærerne på området, dels med fokus på kreativ it som selvstændigt fag, og dels med fokus på, hvordan it kan integreres i undervisningen i den eksisterende fagrække.
 • Parallelt med udvikling af et nyt kreativt it-fag og uddannelse af lærere skal der søsættes et udviklingsprogram med fokus på, hvordan vi kobler skolens arbejde med kreativ og skabende it med det erhvervsliv og de uddannelser, der efterspørger flere kompetencer på området.

Dansk Erhverv foreslår:

 • 50 pct. af de kommende års omprioriteringsbidrag for erhvervsuddannelserne skal tilbageføres til et nationalt forankret digitaliseringsprogram, der udmøntes over tre-fem år gennem et stærkt offentligt-privat samarbejde bestående af staten, erhvervsskolernes organisationer, erhvervslivet samt leverandører af digitale løsninger og læremidler. Indsatsen skal bindes direkte op på de fire klare mål i erhvervsuddannelsesreformen, så indsatser og effekter vurderes i forhold til deres betydning for opfyldelsen af reformmålene.
 • Der skal oprettes et Nationalt Center for Digitalisering i Erhvervsuddannelserne (NCDE). Centret skal ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra Undervisningsministeriet, sektorens parter, leverandører og arbejdsmarkedets parter. Centret skal støttes med 60 mio. kroner over en fireårig periode; af disse 60 mio. kroner skal minimum 40 mio. kroner gå til udviklingsaktiviteter suppleret med krav om medfinansiering fra deltagende parter i udviklingsprojekter.

Dansk Erhverv foreslår:

 • Der skal oprettes én fælles, digital platform for hele VEU-området med henblik på, at alle oplysninger om voksen- og efteruddannelse fremover samles ét sted. Dette vil kræve en lovændring.
 • Der skal ske en forenkling af procedurer og ansøgning i relation til VEU-godtgørelse, og denne forenkling kobles til den fælles, digitale platform for VEU-systemet. Systemet skal eksempelvis automatisk kunne udbetale godtgørelse, når en medarbejder har gennemført en godtgørelsesberettiget uddannelsesaktivitet.
 • Der skal sættes politisk mål for øget udbud af online efteruddannelsestilbud i både AMU-systemet og på det videregående niveau.
 • Kravet om fysisk tilstedeværelse i 25 pct. af undervisningstiden skal ophæves, så det bliver muligt at få VEU-godtgørelse i forbindelse med fjernundervisning.
 • Der skal tilvejebringes det nødvendige lovgrundlag for, at der kan gennemføres obligatoriske digitale test som led i AMU-kurser.
 • Der skal ske et taksteftersyn i AMU-takstgruppe 3, så relevante it-kurser identificeres og tilføjes et tillæg eller en særlig forhøjet takst.
 • Reglerne om SVU skal ændres, så målgruppen udvides til også at omfatte personer, der har en uddannelse på videregående niveau – evt. forudsat at pågældende skal opkvalificeres inden for it og digitalisering, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Dansk Erhverv foreslår:

 • Der skal vedtages en politisk målsætning om, at 30 pct. af de studerende på alle videregående uddannelser skal studere en STEM-uddannelse i 2025. Det vil kræve en version 2.0 af dimensioneringsmodellen, hvor man også skruer op for antal studiepladser på de relevante uddannelser.
 • Der skal indføres en erhvervskandidatordning for at sikre et bedre match samt kobling mellem kompetencebehov, forretningsforståelse og uddannelsernes indhold. Med en erhvervskandidatordning kan studerende efter endt bacheloruddannelse blive ansat på deltid på bachelorvilkår, og sideløbende tage deres kandidatuddannelse over fire år frem for de normerede to år.